October 4th, 2017

zh3l-rushatter

Просто наблюденiе

МИД РФ протестуетъ противъ экстрадикцiи россiйскихъ гражданъ въ США (изъ Грецiи и Испанiи).

Въ обоихъ поминаемыхъ случаяхъ рѣчь объ айтишникахъ ("махинацiи съ криптовалютой", "киберпреступленiя").

Опять.